กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. สุวนันท์ แก้วจันทา)

ประกาศวันที่ 23/12/2565 - 704 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. สุวนันท์ แก้วจันทา

อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565