กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. ปิยมาศ มาวงศ์)

ประกาศวันที่ 22/12/2565 - 323 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. ปิยมาศ มาวงศ์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565