สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 26/05/2560 - 1,382 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560   ได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน 


รองศาสตราจารย์มาลี หมวกกุล

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 7 เม.ย. 2559


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  บุญธรรม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 25 ส.ค. 2559