กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก (อาจารย์ ดร. วสันต์ วรรณรัตน์)

ประกาศวันที่ 29/11/2565 - 615 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์ ดร. วสันต์ วรรณรัตน์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565