สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

ประกาศวันที่ 25/11/2565 - 594 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัชร แก้วเปี้ย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ วงษ์ปาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะวิทยาการจัดการ