กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศวันที่ 25/11/2565 - 500 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

จำนวน 5 ราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

1. นายอำนาจ สักลอ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

2. นางนงลักษณ์ วรรณสอน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

3. นางสาวพรพิมล ปาละอิน​​​​​​​ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นางศิรนันท์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สัสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สังกัดกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี