กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ประกาศวันที่ 31/10/2565 - 606 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

จำนวน 4 ราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

1. นางสาวกรนิกา เมืองมูล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

2. นางสาวปนัดดา ถิระธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

3. นางบุญนิศา กรรณิกา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

4. นางสุมิตรา พันธุ์ปัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี