กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. ธนายุทธ ช่างเรือนงาม)

ประกาศวันที่ 10/10/2565 - 665 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. ธนายุทธ ช่างเรือนงาม

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565