กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศวันที่ 05/10/2565 - 629 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

จำนวน 7 ราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

1. นางชนากานต์ ใจบุญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

2. นางกาญจนี ฟูเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. นางสาวสุรีรัตน์ คงอุตส่าห์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

4. นายเจษฎากร สมประสงค์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. นางสาวประภัสสร พรมเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

6. นางสาวธัญณชน ใจบุญตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

7. นางสาวพจมาลย์ วรรณคำ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี