สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 26/09/2565 - 594 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง สุรินา บุญทิศ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รองศาสตราจารย์ ดร. โอม พัฒนโชติ สาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์