สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

ประกาศวันที่ 26/09/2565 - 577 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 23 กันยาน 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร วรรณาพรม สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ ขันหัวโทน สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดคณะครุศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยูร ใยบัวเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี สายสุข สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ดำรงตำแหน่งทางวิชาของผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสถาบันการศึกษาอื่น จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัยย์ชาร์ สุขเกษม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชยา เห็นแก้ว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์