สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 23/02/2560 - 1,455 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ได้รับแต่งตั้ง 16 ธ.ค. 2559


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ได้รับแต่งตั้ง 16 พ.ย. 2559