กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. วรรณพร สุริยะคุปต์)

ประกาศวันที่ 02/09/2565 - 425 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. วรรณพร สุริยะคุปต์

อาจารย์ประจำ สังกัดวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565