สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 24/08/2565 - 459 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัตฐิยา ชัยชนะ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะครุศาสตร์