สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 24/08/2565 - 650 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักชนก อินจันทร์ สาขาวิชาการศึกษาอนุสาขาวิชาคหกรรมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตกรณ์ ศรีวันนา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ