กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ประกาศวันที่ 24/08/2565 - 589 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

1. นางสาวรัตนา นาระ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี