กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ รักงาม)

ประกาศวันที่ 19/08/2565 - 709 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ รักงาม

อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565