กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ประกาศวันที่ 01/07/2565 - 578 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

1. นายสยาม สันกว๊าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม