สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 22/06/2565 - 646 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรหทัย พุทธวัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลพร วุฒิคุณ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม