มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพชัย ฟองอิสสระ)

ประกาศวันที่ 16/06/2565 - 825 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพชัย ฟองอิสสระ

อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565