มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์)

ประกาศวันที่ 08/06/2565 - 859 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. อัญยาณีย์ เกตุพันธุ์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565