สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมือวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 20/01/2560 - 1,488 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมือวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรชนก สนิทวงค์

สาขาพัฒนาชุมชน สำนักวิชาสังคมศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 09 ธ.ค. 2559


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับแต่งตั้ง 16 ธ.ค. 2559