มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศวันที่ 26/05/2565 - 781 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

1. นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. นางสาวหฤทัย เต็มใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักวิชาบัญชี