มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. นงนุช ศรีเล็ก)

ประกาศวันที่ 10/05/2565 - 785 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. นงนุช ศรีเล็ก

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565