มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ครองยุติ)

ประกาศวันที่ 05/05/2565 - 1,041 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. ขวัญฤทัย ครองยุติ

อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564