มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 6 ราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประกาศวันที่ 25/04/2565 - 807 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 6 ราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

1. นายเมธวัฒน์  จรุงจิตต์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. นางสาวธัญชนิต  ควรคิด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

3. นางสาวญานิชา  จรุงจิตต์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

4. นางอรทัย เป็กธนู ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

5. นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

6. นางสาววิไลลักษณ์ วงค์ชัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี