สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย

ประกาศวันที่ 22/03/2565 - 1,175 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จุมปา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล  แสงสุวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนวล ฟองมณี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ ไชยคำวัง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ สุขใจมุข  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ