สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 22/03/2565 - 659 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีรา อะทะวงษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ