มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศวันที่ 22/02/2565 - 820 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี