มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 9 ราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศวันที่ 22/02/2565 - 726 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 9 ราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

1. นางสิรวัศยา ชำนาญยา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. นางสาววัลทนา ภู่มา ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นายทินกร คุณะแสงคำ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4. นางสาวอังคณา ไพสิฐเฟื่องฟู ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. นางสาววิไลพร ริ้วสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต

6. นางวนิดา เมืองมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

7. นางสาวเกษร งามตา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

8. นางกุลธิดา อินทร์ไชย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

9. นายกวินทร์ วิชาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน