มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 8 ราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

ประกาศวันที่ 21/01/2565 - 1,275 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 8 ราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

1.นางสาวกรรณิการ์ ภักดี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

2.นางสาวเจนจิรา ชัยทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

3.นางสาวกาญจนา บุตรมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

4.นายปฐมพงษ์ เมืองขาว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์

5.นางสาวจงจำ ธรรมยศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

6.นางธราภรณ์ สู่พานิช ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองกลาง  สำนักงานอธิการบดี

7.นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

8.นายไกรฤทธิ์ ฟูเทพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี