สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 20/01/2560 - 1,193 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พิทักษ์สิกุล

สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับแต่งตั้ง 15 มิ.ย. 2559


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ ศศิสุวรรณ

สาขานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 01 ต.ค. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ได้รับแต่งตั้ง 04 พ.ย. 2559