สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 19/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 13/01/2565 - 701 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 24 ธ.ค. 2564

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี ศรีสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธภัฎ สังข์วิจิตร สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์