มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์)

ประกาศวันที่ 29/12/2564 - 642 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564