มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศวันที่ 26/11/2564 - 988 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

1.นางสุรวีร์ ชัยชนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2.นายวรากร โสธรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.นายวระวิทย์ ศิรินาม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

4.นายกิตติคุณ เมืองมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

5.นางสาวสุรีพร คำสม ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

6.นายพงศ์เทพ  บุญไทยใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

7.นายณัฐพล ป่าไร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย