มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ดิเรก เกตุพระจันทร์)

ประกาศวันที่ 19/10/2564 - 862 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ดิเรก เกตุพระจันทร์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564