มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศวันที่ 07/10/2564 - 959 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

1.นายวิเชียร วงค์คำลือ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน