สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 วันที่ 17 ก.ย. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 07/10/2564 - 1,023 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 15/2564 วันที่ 17 ก.ย. 2564

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนสิชา ซาวคำ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว