สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 วันที่ 17 ก.ย. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 07/10/2564 - 1,818 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ครั้งที่ 15/2564  วันที่ 17 ก.ย. 2564

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ดังนี้

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประเวศ เวชชะ สาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์