มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี)

ประกาศวันที่ 16/09/2564 - 989 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทร์แจ่มศรี

อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564