มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ)

ประกาศวันที่ 26/08/2564 - 907 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561