มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ประกาศวันที่ 16/08/2564 - 1,138 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564

1.นางสาวกนกอร กาววิไล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2.นางสาวชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3.นายนริศ แสงทอง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.นายอิศรา พันสุภะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน