สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 20/09/2559 - 1,442 views

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์

สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ได้รับแต่งตั้ง  15 ก.พ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

ได้รับแต่งตั้ง 27 มิ.ย. 2557