มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศวันที่ 02/08/2564 - 1,143 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ชำนาญการ จำนวน 7 ราย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

1.นางสมใจ หล้านามวงค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

2.นางศรีสุดา  ไชยศรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

3.นางสาวมาลัยพร  พรหมยะกลาง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.นางสาวดวงใจ บุญโยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.นางสาวรจนา กิติมา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดคณะครุศาสตร์

6.นางเพื่อนพรรณ กังวานใจ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7.นางสาวนฤมล  เกรียงเกษม ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ