สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันที่ 23 ก.ค. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 02/08/2564 - 1,212 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 23 ก.ค. 2564 

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์ตะวัน นันทศิริ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม