มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นางสาวอรุณี อินเทพ)

ประกาศวันที่ 08/07/2564 - 866 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นางสาวอรุณี อินเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564