มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร. สุธีรา คณะธรรม)

ประกาศวันที่ 08/07/2564 - 751 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร. สุธีรา คณะธรรม

อาจารย์ประจำ สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564