สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 30/06/2564 - 776 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เจนใจ สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพล พงษ์ต๊ะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัณณพงศ์ ศิริเขตต์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สังกัดสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธพร ลี้วิเศษ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์