สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 30/06/2564 - 1,071 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 มิ.ย. 2564 

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. รองศาสตราจารย์ วิรุณสิริ ใจมา สาขาวิชาเศรษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์ เรือนคำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ