สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย

ประกาศวันที่ 09/06/2564 - 1,191 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี พระสุนิล สาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดสำนักวิชาสังคมศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์